mapa strony   |   kontakt   |

Statut Teatru Polskiego

Załącznik do Uchwały Nr 120/12
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 maja 2012 r.

Statut
Teatru Polskiego w Warszawie


ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba


§ 1.

Teatr Polski, zwany  dalej ,,Teatrem’’, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z późn. zm1)
2) Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949 r., o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą Państwowy Teatr Polski (M.P. Nr A-3, poz.30); ;
3) niniejszego Statutu.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 , z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

§ 2.

Teatr jest samorządową, artystyczną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

§3.

Siedzibą Teatru jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Mazowieckiego, oraz zagranica.


§ 4.

1. Organizatorem Teatru jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2. Teatr posiada osobowość prawną.
3. Bezpośredni nadzór nad Teatrem sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.
4. Ogólny nadzór nad Teatrem sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

ROZDZIAŁ II

Zakres działalności

§ 5.

1. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.
2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku. 

§ 6.

Przedmiotem działania Teatru jest kształtowanie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez organizowanie widowisk teatralnych przy pomocy zespołów aktorskich.

§ 7.

Teatr realizuje zadania, o których mowa w § 6, w szczególności przez:
1) przygotowywanie i wystawianie utworów scenicznych ;
2) organizowanie widowisk, koncertów, spotkań, również poza siedzibą Teatru;
3) prowadzenie działalności wydawniczej;
4) nawiązywanie współpracy i wymiany kulturalnej z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalno-oświatowej;
6) produkowanie filmów i nagrań audialnych lub audiowizualnych prób i widowisk prezentowanych na scenie Teatru;
7) prowadzenie galerii sztuki współczesnej.


§ 8.

W realizacji zadań statutowych Teatr może współpracować z polskimi i zagranicznymi Teatrami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, mediami, a także innymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.


ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 9.

1. Organem Zarządzającym Teatrem jest  odpowiednio Dyrektor lub Zarządca, w zależności od zastosowanego trybu zarządzania Teatrem przewidzianego ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Organ Zarządzający zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Zarząd Województwa Mazowieckiego może powierzyć zarządzanie Teatrem Zarządcy, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do wyboru Zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm. 2)  

2   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429


 §10.


1. Organ Zarządzający organizuje pracę Teatru i odpowiada za całokształt jego działalności.
2. Do zakresu zadań Organu Zarządzającego należy w szczególności:

1) kierowanie sprawami związanymi z  działalnością statutową i administracyjną Teatru;
2) podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Teatru na najwyższym poziomie artystycznym;
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Teatru;
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
5) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Teatru;
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
7) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Teatru;
8) przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.


§ 11.

Jeżeli Organem Zarządzającym Teatrem jest Dyrektor zarządza on Teatrem przy pomocy nie więcej niż dwóch Zastępców Dyrektora, powoływanych i odwoływanych przez niego, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 12.

Organ Zarządzający Teatru może powołać i odwołać organ doradczo-opiniodawczy w sprawach działalności Teatru.

§13.

Organ Zarządzający, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, nadaje Teatrowi regulamin organizacyjny, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Teatru, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Teatru, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Teatru, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Teatru, zasady zastępowania osoby kierującej Teatrem w czasie jej nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Teatrze.


ROZDZIAŁ IV

Źródła finansowania


§ 14.

1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Organ Zarządzający z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 3)
3. Działalność Teatru finansowana jest w szczególności z :
1) dotacji  podmiotowych i celowych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego lub budżetu państwa;
2) wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 6 i § 7 Statutu;
3) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
4) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
5) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;
6) wpływów z prowadzonej przez Teatr działalności gospodarczej.
4. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Teatrowi środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
5. Dyrektor  Teatru jest zobowiązany do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
o których mowa w ust. 3 pkt 5.
6. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystywania.

3  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707§ 15.

§ 15.

Zaciągnięcie przez Teatr kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 16.

1. Oświadczenia woli w imieniu Teatru składa Organ Zarządzający lub osoby przez niego upoważnione.
2. Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona, składa podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe. 


§ 17.

Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm 4), jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

4  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378

§ 18.

1. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, w zakresie zbieżnym z jego zadaniami statutowymi.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Teatru.

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe

§ 19.

Połączenia, podziału lub likwidacji Teatru może dokonać Sejmik Województwa Mazowieckiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 20.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Leszek Czwarno
Dokument z dnia: 13.08.2009
Dokument oglądany razy: 6 160
Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 11.09.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl